1. ZİNDE OKULLARI ADAY ÖĞRENCİ VE VELİ AYDINLATMA METNİ

Doğubatı Özel Eğitim Kurumları A.Ş. işletmesi (”Özel Zinde Okulları”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Özel Zinde Okulları ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (”KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile Özel Zinde Okulları olarak ”Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.1. Aday Öğrenci ve Velilerine İlişkin İşlenmekte Olduğumuz Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özel Zinde Okulları olarak, aday öğrenci ve velilerine yönelik olarak aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

Kişisel Veriler:

· Kimlik Bilgisi: TCKN, İsim, Soy isim, Doğum Yeri / Tarihi, İmza, Velayet bilgisi

· İletişim Bilgisi: Telefon numarası, e-posta adresi

· Lokasyon Bilgisi: Adres

· Mesleki Deneyim: Unvan, Mesleki Deneyim

· Görsel ve İşitsel Bilgi: Fotoğraf

Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

· Sağlık Bilgisi: Hastalın ve Alerji Bilgileri, Gelişim Bilgileri, Sağlık Bilgisi

· Biyometrik ve Genel Bilgi: Kan Grubu

1.2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Özel Zinde Okullarında aday öğrencilerin ve velilerin verileri ön kayıt ve başvuru sürecinde icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Özel Zinde Okulları prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek suretiyle

· Kayıt Kabul, Rehberlik ve diğer iş birimlerimiz tarafında operasyonel faaliyetlerin mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yürütülmesi,

· Başvuru formlarının kayıt altına alınması ve geçmiş kayıt başvurularının sonraki dönemlerde tekrar gündeme gelmesi durumunda değerlendirmek üzere 10 yıl saklanması,

· Söz konusu aday öğrencinin Özel Zinde Okulları öğrencisi olmaya uygun bir aday olup olmadığının değerlendirilmesi,

· Asil ve yedek listelerinin oluşturulması

Amaçlarıyla; KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

1.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, okul güvenliğinin tesisi, öğrenci kayıt ve sair işlemlerinin gerçekleşmesi, süreçlerin ilgili mevzuat ve Özel Zinde Okulları prosedürlerine uygun olarak yürütülmesi amaçlarıyla Özel Zinde Okulları yetkililerine, güvenliğin sağlanması ve uygulanması iş ortaklarına, hizmet alınan kişi veya 3. Kişilere, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme ve şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

1.4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, Özel Zinde Okullarına ile olan ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlere Özel Zinde Okulları birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2.) ve (3.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, Özel Zinde Okulları hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, internet sitemizi veya Özel Zinde Okullarını ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Özel Zinde Okulları kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta ve / veya kurum içi politikalarda belirtildiği doğrultuda veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun davranılmakta, böyle bir sürenin ön görülmediği durumlarda ise kurum içi politikalarda yer alan yönergeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

1.5. İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi doğrultusunda kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için İşletmemize verisorumlusu@zindeokullari.k12.tr, info@zindeokullari.k12.tr adreslerinden başvurarak kişisel veri sahipleri;

· Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkında bilgi edinebilir,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,

· KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilme haklarına sahiptir.

1.6. Kişisel Veri Sahiplerinin İstek ve Talepleri

Özel Zinde Okulları KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. Özel Zinde Okulları, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; aşağıda yer alan formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Düğmeciler Mahallesi, Düğmeciler Caddesi, No:8-10 Eyüpsultan/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu verisorumlusu@zindeokullari.k12.tr ve info@zindeokullari.k12.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamında uygun görülen süre 30 takvim günü içerisinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda veya başvurunuzun reddedilmesi, başvurunuza verilen cevabı yetersiz bulmanız durumlarında ilgili kişi olarak, Özel Zinde Okulları’nın cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halükârda başvuru tarihini takiben 60 takvim günü içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.